↑ Return to Услуги

Обучителни услуги

  • Център за професионално обучение (ЦПО) към „АИКБ Консулт“ ЕООД

ЦПО към АИКБ Консулт ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2009 г., като Лицензът е изменен и допълнен през 2017 г. и през 2019 г. и към момента ЦПО предлага обучения по 68 професии и 93 специалности в различни професионални направления.

ЦПО участва в програми и проекти, финансирани по национални и европейски програми. От създаването си до днес през обученията за професионална квалификация обучените и успешно завършили курсисти са над 6000 лица.

ЦПО към АИКБ Консулт провежда обучения на територията на цялата страна за придобиване на степен на професионална квалификация и/или по част от професии в дневна, вечерна, дистанционна и самостоятелна форми на обучение.

В курсовете за квалификация и преквалификация могат да се включат лица над 16-годишна възраст без предварителна подготовка.

Успешно положилите държавни изпити по съответната професия получават Свидетелство за професионална квалификация – Образец 3-54 на МОН.

Успешно положилите изпити за придобиване на квалификация по част от професия получават Удостоверение за професионално обучение – Образец 3-37 на МОН.

  • Център за информация и професионално ориентиране

Центърът за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) е лицензиран от НАПОО през 2014 г. и осъществява професионално ориентиране на лица, навършили 16 години. ЦИПО е помогнало на стотици хора да намерят своята професионална ориентация и мотивация за кариерно развитие и учене през целия живот.

Обученията, които предлага ЦИПО, са кратки под формата на курсове или семинари с мотивационна насоченост. В центъра предоставяме индивидуални и групови консултации за определяне силните и слабите страни на личността, знанията и уменията, които да подпомогнат избора на подходяща професия.

Архив на проведените обучения в образователните и обучителни центрове към АИКБ Консулт ЕООД (2014-2017 год.):

Проведени обучения през 2017 г.

Проведени обучения през 2016 г.

Проведени обучения през 2015 г.

Проведени обучения през 2014 г.