«

»

Feb 14

Първи сертификати по проект „Ново начало“

IMG_7327Новонаетите служители на „АИКБ КОНСУЛТ“ ЕООД по проект „Ново начало“ №: BG05M9OP001-1.003-0162, финансиран по ОП РЧР 2014-2020 г. получиха първите си сертификати за обучение, след успешното завършване на курса по „Дигителна компетентност“ Обучението беше осъществено от обучителен център „Парти енд Мор – РМ“ ЕООД, които имат дългогодишен опит във фирмените обучения и бяха избрани след провеждане на конкурс за набиране на ценови оферти.на 03.02.2017 г. стартира и провеждането на втория курс предвиден по проекта за обучение по „Административно обслужване“, чиято цел е да даде теоретична и практическа подготовка за работа с административни и офис процедури и документи. Продължителността на курса е 300 часа, а след приключването му наетите лица по програмата ще получат свидетелство за професионална квалификация.
Целта на проекта „Ново начало“ е да доведе до устойчиво интегриране на пазара на труда и заетост на безработни и неактивни лица и младежи до 29 години. В същото време „АИКБ Консулт“ ЕООД ще повиши своята конкурентоспособност посредством обогатяване на човешките си ресурси, които ще допринесат за растежа и качеството на предлаганите услуги, до ръст на количеството обслужени клиенти и, респективно, до увеличаване на оборота и разрастване на дейността на фирмата
Продължителността на проекта е 15 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 204,816.84 лева. След приключването му поне 50% от наетите лица ще останат да работят в „АИКБ КОНСУЛТ“ за още една година.