Проект “Ново начало”

За проекта

1 На 08.09.2016 г. „АИКБ Консулт“ ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Ново начало“ №: BG05M9OP001-1.003-0162, който се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и …

View page »

Новини

“АИКБ Консулт” назначи 10 безработни и неактивни лица по проект “Ново начало” Първи сертификати по проект “Ново начало”

View page »

Процедури

Процедури по проект “Ново начало”

View page »

Контакт

View page »