Екскурзовод код 812030

lesson-1014915_1920Професия: Екскурзовод  812030

Специалност: Екскурзоводско обслужване 8120302 

Обучението включва:

Чужд език по професията, Основи на туризма, Хигиена на хранене и хранително законодателство, Счетоводство и отчетност в туризма, Професионална етика и туристическо поведение, Материалознание на хранителните продукти, Основи на туризма, Въведение в екскурзоводство, Технология на екскурзоводското обслужване, Методика на екскурзоводската  работа, Градовете в България, Нови археологически разкопки, Странознание за страните на пристигащите туристи, Специализирани турове, Производствена практика, Избираеми часове

Продължителност на обучението:

За трета степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

За трета степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № РД-01-1144 от 30.12.2008 г. на министъра на труда и социалната политика – лицата, придобили трета и четвърта степен на професионална квалификация по професията “Екскурзовод”, могат да заемат длъжностите 5113-3001 “Аниматор”, 5113-3002 “Водач ловен туризъм”, 5113-3003 “Водач, парк за забавления” и 5113-3005 “Екскурзовод”, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД