Проведени обучения през 2015г.

През 2015 г. ЦПО към„АИКБ Консулт“ ЕООД участва като обучителна организация в проект на Асоциация на индустриалния капитал в България проект „Уча и успявам в България“ по Националния план за действие по заетостта 2015 г. В рамките на проекта бяха квалифицирани и преквалифицирани 1920 безработни лица по търсени от работодателите професии.

В регионален аспект проектът се реализира във всички шест района за планиране и в 19 от 28-те области на България.

В проектните дейности се включиха безработни лица от следните групи в неравностойно положение на пазара на труда:

 • Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г., младежи които нито се обучават, нито са заети (NEET’s);
 • Безработни над 50-годишна възраст;
 • Продължително безработни лица;
 • Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход);
 • Хора с увреждания;
 • Лица извън работната сила, желаещи да работят в.т. обезкуражени лица.

 

В изпълнение на дейностите на проекта 1 920 безработни лица са включени в пакетно обучение, включващо обучение по ключови компетентности и професионално обучение по заявки на работодатели.

Всички безработни лица преминаха обучения за придобиване на първа степен на професионална квалификация или обучение по част от професия в 11 професионални направления:

 • Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти;
 • Търговия на едро и дребно;
 • Секретарски и административни офис дейности;
 • Приложна информатика;
 • Електротехника и енергетика;
 • Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи;
 • Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло;
 • Строителство;
 • Градинарство (паркове и градини);
 • Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг;
 • Пътувания, туризъм и свободно време

и 14 професии, които са:

 • Полиграфист
 • Продавач – консултант
 • Офис – секретар
 • Оператор на компютър
 • Електротехник
 • Оператор в текстилно производство
 • Шивач
 • Оператор в дървообработ ването
 • Помощник в строителството
 • Работник в озеленява нето
 • Администрато р в хотелиерството
 • Камериер
 • Сервитьор-барман
 • Аниматор в туризма

По проект бе заложено 384 лица да бъдат включени в субсидирана заетост и 384 лица в несубсидирана заетост.

Общо от 1920 обучени лица 369 са започнали работа при заложени 626.

От резултатите е видно, че с проекта е осигурена заетост общо за 768 безработни лица (от включени общо 1016 лица) или 132,29%, с което индикаторът за заетост е изпълнен на 20,73 %.