Работник в озеленяването код 622030

beautiful-1853453_1920Професия: Работник в озеленяването 622030

Специалност: Озеленяване и цветарство 6220301 

Обучението включва:

Ботаника, Почвознание, Декоративна дендрология с  разсадници, Цветарство, Озеленяване и поддържане на паркове и градини, Механизация в озеленяването и цветарството, Растителна защита, Производствена практика, Избираеми часове

Продължителност на обучението:

За първа квалификационна степен  е    300 уч. часа /около  2-6 месеца/.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

За първа степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

Лицата с първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в озеленяването” могат да заемат длъжностите 6113-1003 Градинар, 6113-1004 Градинар, сезонен, 6113-1010 Работник, разсадник, 6113-1016 Работник, отглеждащ рози, 6113-1018 Работник, отглеждащ цветя, 6113-1020 Семепроизводител, 6113-1021 Фиданкопроизводител, 6113-1022 Цветопроизводител, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.