Офис – мениджър код 346010

office-1209640_1920Професия: Офис – мениджър 346010

Специалност: Бизнес – администрация 3460101

Обучението включва:

Чужд език по професията, Икономика на предприятието, Счетоводство на предприятието, Мениджмънт на предприятието, Фирмена култура, Мениджмънт на човешките ресурси, Маркетинг,  Обща теория на статистиката, Стенография,

Делова кореспонденция, Кореспондентски информационни технологии и работа в Интернет, Административна и документационна дейност, Работа с компютър в предприятието, Икономически анализ, Производствена практика,

Избираеми часове

Продължителност на обучението:

За трета квалификационна степен е 960 уч. часа /около 10-12 месеца/. 

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

За трета степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Офис мениджър” могат да постъпват на работа на длъжности (професии), включени в единични групи 3343 Административни и изпълнителни секретари, 4120 Секретари с общи функции, 3359 Приложни специалисти в държавната администрация, н.д., както и други подобни, допълнени при актуализиране на НКПД.