Стругар код 521100

38330459-turner-is-working-on-the-metal-processing-machineПрофесия: Стругар 521100

Специалност: Стругарство 5211001 

Обучението включва:

Машинно чертане, Технология на материалите, Техническа механика, Електротехника, Технология на машиностроенето, Обработка на металите чрез рязане, Експлоатация на стругови машини, Настройка на стругови машини, Струговане на повърхнини, Нарязване на резби, Производствена практика, Избираеми часове

Продължителност на обучението:

За първа квалификационна степен  е    300 уч. часа /около  2-6 месеца/.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

За първа степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 416 от 08.06.2006 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № 01/1114 от 30.12.2008 г. на министъра на труда и социалната политика, лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Стругар”, могат да заемат длъжността 8211-1026 Стругар от НКПД, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.