Сътрудник в бизнес – услуги код 345040

office-594132_1920Професия: Сътрудник в бизнес – услуги 345040

Специалност: Бизнес – услуги 3450401 

Обучението включва:

Чужд език по професията, Икономика на предприятието, Фирмено право, Финанси, Финансов и данъчен контрол, Банки и банково дело, Обща теория на счетоводната отчетност, Счетоводство на предприятието, Търговско и банково счетоводство, Бюджетно счетоводство. Застрахователно и осигурително счетоводство, Отчитане на външнотърговски сделки, Избираеми часове

Продължителност на обучението:

За втора квалификационна степен  е    660    уч. часа /около  6-8 месеца/.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават: 

За втора степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професия „Сътрудник в бизнес услуги” могат да постъпват на работа на длъжности в рамките на единична група 3339 Посредници в бизнес услугите, н.д., както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.