Строител код 582030 Специалност: Зидария код 5820304

wall-286101_1920Професия: Строител 582030

Специалност: Зидария 5820304 

 

Продължителност на обучението:

За втора квалификационна степен  е    660    уч. часа /около  6-8 месеца/.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

 За втора степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

 Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „строител-монтажник” могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от група 712 „Строители на сгради и сродни на тях”, от единична група 7134 „Работници по изолации”, единична група 7135 „Работници по стъклопоставяне”, единична група 7214 „Изготвители и монтажници на метални конструкции” от НКПД – 2011, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.