Сервитьор-барман код 811080

waitress-2376728_1920Професия: Сервитьор-барман 811080

Специалност: Обслужване на заведения в обществено хранене 8110801

Обучението включва:

Чужд език по професията, Сервиране и барманство. Организация на обслужването в ЗХР, Материалознание и хранителните продукти, Хигиена на хранене и хранително законодателство, Професионална етика и туристическо поведение, Основи на туризма, Счетоводство и отчетност в туризма, Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение, Технология на кулинарната продукция, Микробиология, Сомелиерство, Производствена практика, Избираеми часове.

Продължителност на обучението:

За втора квалификационна степен  е  660 уч. часа /около  6-8 месеца/.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

За втора степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.1

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията ,,Сервитьор-барман” могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (2006 г.): 5123-2001 Барман, 5123-2002 Главен сервитьор, 5123-2003 Обслужващ бюфет/лавка, 5123-2004 Салонен управител, 5123-2005 Сервитьор и други, в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите.