Продавач – консултант код 341020


t-shirt-2351761_1920Професия:
Продавач – консултант 341020

Специалност: Продавач – консултант 3410201

Обучението включва:

Маркетинг и реклама, Стокознание, Отчетност в търговията, Електронна търговия, Теория на пазарната икономика, Бизнес-комуникации и преговори, Основи на правото, Основи на счетоводството, Икономика и мениджмънт на търговията, Икономика и организация на търговската фирма, Производствена практика, Избираеми часове.

Продължителност на обучението:

За втора квалификационна степен  е    660    уч. часа /около  6-8 месеца/.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

За втора степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

 

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

Придобилите втора степен професионлана квалификация по професията ,,Продавач-консултант‘‘ могат да постъпват на работа на длъности (професии), включени в единични групи 5223 Продавач-консултанти, както и други подобни допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД).