Оператор в дървообработването код 543020

worker-694267_1920 (1)Професия: Оператор в дървообработването 543020

Специалност: Производство на мебели 5430201 

Обучението включва:

Материалознание, Технологии и машини в дървообработването, Конструиране на детайли и агрегати, Сушене на дървесина, Електротехника и електроника, Технологии на мебелното производство, Конструиране на мебели, Проектиране на мебели и интериор, Производствена практика, Избираеми часове

Продължителност на обучението:

За втора квалификационна степен  е    660    уч. часа /около  6-8 месеца/.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават: 

За втора степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

Лицата с втора степен на професионална квалификация по професията “Оператор в дървообработването” могат да постъпват на работа на следните длъжности от НКПД: 7124-2001 Дограмаджия, 7421-2002 Дърводелец, 7421-2004 Дърводелец, дървени конструкции, 7124-2006 Дърводелец, 7124-2007 Дърводелец, корабен, 7132 Работник по поставяне на подови настилки и облицовки, на длъжности от единични групи, 8141 Оператори в дърводобива и дървообработващото производство и 8241 Машинни оператори в дървообработващото производство.