Касиер код 345060

2754Професия: Касиер 345060

Специалност: Касиер 3450601

Обучението включва:

Икономика на предприятието, Фирмена култура, Работа с компютър, Обща теория на счетоводството, Електронно – изчислителна техника, Работа с готови програмни продукти, Производствена практика, Избираеми часове

Продължителност на обучението:

За първа квалификационна степен  е    300 уч. часа /около  2-6 месеца/.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

За първа степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

Придобилите трета степен на квалификация по професията „Оперативен счетоводител” могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от следните единични групи 3313 „Оперативни счетоводители” и 2411 „Одитори и счетоводители”, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.