Камериер код 811030

hotelroom-2205447_1920Професия: Камериер 811030

Специалност: Хотелиерство 8110301 

Обучението включва:

Комуникативен чужд език, Професионална етика и туристическо поведение, Неотложна медицинска помощ, Основи на туризма,

Технология на камериерското обслужване, Машини и съоръжения в хотелиерството, Производствена практика, Избираеми часове 

Продължителност на обучението:

За първа квалификационна степен  е 300 уч. часа /около  2-6 месеца/.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

За първа степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

Обучените по професия “Камериер” могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на професията 9132 “Камериер” от Националната класификация на професиите (1996 г.), и на други, в това число допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.