Заварчик код 521090

construction-857143_1920Професия: Заварчик 521090

Специалност: Заваряване 5210901 

Обучението включва:

Електротехика, Бизес комуникации, Материали и заготовки, Техническо чертане, Заваряване на металите, Производствена практика, Избираеми часове

Продължителност на обучението:

За първа квалификационна степен  е    300 уч. часа /около  2-6 месеца/.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

 

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

За първа степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., 4 Заповед № 884 от 7.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № РД- 01-1144 от 30.12.2008 г. на министъра на труда и социалната политика, лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Заварчик” могат да заемат длъжностите, включени в единична група 7212 „Заварчици и резачи на метал”, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.