Графичен дизайнер код 213070

adult-1986108_1920Професия: Графичен дизайнер 213070

Специалност: Графичен дизайн 2130701 

Обучението включва:

Рисуване, илюстрация и композиция; Компютърна графика, История на изкуството и стилознание, Чуждо езикова подготовка по професията, Графичeн дизайн. Проектиране и изработка на: Малоформатни изделия, Средноформатни изделия- Плакатни панели,

Голямоформатни изделия, Медийно графично оформление в телевизията и киното; Шрифт, Предпечатна подготовка. Творчески задачи с теми и сюжети по избор, Оформление на полиграфическите издания, Фотографията и видеотехника в графичния дизайн, Интернет и WEB дизайн, Анимация, Създаване на мултимедийна презентация със сюжет, Производствена практика, Избираеми часове

 Продължителност на обучението:

За трета квалификационна степен е 960 уч. часа /около 10-12 месеца/. 

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

 За трета степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Графичен дизайнер” могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единична група 2166 „Графични и мултимедийни дизайнери” от НКПД-2011, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД. Те могат да работят във фирми и организации от различни сфери и с разнообразен предмет на дейност в областта на графичния дизайн.