Готвач код 811070

 

cooking-890885_1920Професия: Готвач 811070

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки 8110701 

Обучението включва:

Видове хранителни продукти. Съхранение, Приготвяне на кулинарни изделия и напитки, Чужд език по професията. Основи на туризма, Основи на производството и използваните технологии на кулинарни изделия и напитки, Хигиена на хранене и хранително законодателство, Технологично оборудване, Професионална етика и туристическо поведение, Материалознание на хранителните продукти, Счетоводство и отчетност в туризма, Технология на специалността,Производствена практика, Избираеми часове.

Продължителност на обучението:

За втора квалификационна степен  е    660    уч. часа /около  6-8 месеца/.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

За втора степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията “Готвач” могат да заемат длъжности, които съответстват на професията 5123 “Готвачи” от Националната класификация на професиите (1996 г.).