Проведени обучения през 2014г.

Проект „ От обучение към заетост “ – НПДЗ 2014 г.

 

През 2014 г. „АИКБ Консулт“ ЕООД участва като обучителна организация в проект на Асоциация на индустриалния капитал в България проект ,,От обучение към заетост“ по Националния план за действие по заетостта 2014 г. В рамките на проекта бяха квалифицирани и/или преквалифицирани 1 880 безработни лица по търсени от работодателите професии.

В регионален аспект проектът се реализира в няколко области на България, а именно:

Област Благоевград

Област Бургас

Област Варна

Област Ловеч

Област Пловдив

Област Русе

Област София

 

В проектните дейности се включиха безработни лица от следните групи в неравностойно положение на пазара на труда:

–           Безработни младежи до 29 години с подгрупа до 25 години;

–           Безработни лица над 50 – годишна възраст;

–           Безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход);

–           Безработни лица с увреждания.

В изпълнение на дейностите на проекта 1887 безработни лица са включени в пакетно обучение, включващо обучение по ключови компетентности и професионално обучение по заявки на работодатели.

Всички безработни лица преминаха обучения за придобиване на първа степен на професионална квалификация или обучение по част от професия в 8 професионални направления:

 • Търговия на едро и дребно
 • Приложна информатика
 • Хранителни технологии
 • Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
 • Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
 • Строителство
 • Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
 • Градинарство (паркове и градини)

и 10 професии, които са:

 • Продавач-консултант;
 • Оператор на компютър;
 • Работник хранително-вкусовата промишленост;
 • Шивач;
 • Оператор в дървообработването;
 • Помощник в строителството;
 • Помощник пътен строител;
 • Администратор в хотелиерството;
 • Камериер;
 • Сервитьор – барман

По проект бе заложено 506 лица да бъдат включени в субсидирана заетост и 320 лица в несубсидирана заетост.

От резултатите е видно, че с проекта е осигурена заетост общо за 1076 безработни лица (от включени общо 826 лица) или 130,26%, с което индикаторът за заетост е изпълнен.