InDesign

120609-635455474012007694-16x9ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Запознаване с възможностите на информационните технологии за издателската дейност;

Запознаване с основите понятия на InDesign;

Постигане на ефектни издателски материали.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ДА ЗНАЯТ:

 • Естеството, ролята и възможностите на информационните технологии в управлението, създаването и съхранението на данни;
 • Потенциала на информационните системи в подкрепа на творчеството и иновациите за лична реализация, социално включване и пригодност за заетост;
 • Основните операции в InDesign;
 • Работни познания по InDesign . 

ДА МОГАТ:

 • Успешно да създават документи в InDesign;
 • Успешно да създават и организират информация под формата на текст и изображения в InDesign;
 • Успешно да форматират текст и да извършват основна обработка на изображения;
 • Успешно да подготвят материали за отпечатване;
 • Успешно да прилагат на практика придобитите умения;

Нагласа:

 • Да проявяват склонност за използване на информационните технологии за самостоятелна работа или работа в екип;
 • Ди проявяват интерес в използването на информационните технологии за разширяване на възможностите за представяне, обработка и съхранение на информацията;

ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

На всички , успешно преминали обучението се издава сертификат, удостоверяващ придобитата компетентност.

IV. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Продължителност в часове: 45 учебни часа.