Работа с текстообработващи програми

student-849825_1920ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучение на безработни и заети лица;

Запознаване с основите понятия на текстообработката;

Постигане на ефективни действия при използване на текстообработващите програми.

Запознаване с основни понятия  в информационните технологии;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ДА ЗНАЯТ:

 • Основни понятия за компютърната система;
 • Начини за създаване, събиране и съхранение на информация, както и нейното управление;
 • Основните операции в MS WORD;
 • Работни познания по MS WORD .
 • Способност за използване на подходящи средства за разнообразно представяне на информация в MS WORD;

 

ДА умеят:

 • Успешно да създават документи в MS WORD;
 • Успешно да създават и организират информация в текстови документи;
 • Успешно да форматират текст и да извършват основна обработка на информация в текстови документи;
 • Успешно да прилагат на практика придобитите умения;

 

Нагласа:

 • Да проявяват склонност за използване на информационните технологии за самостоятелна работа или работа в екип;
 • Ди проявяват интерес в използването на информационните технологии за разширяване на възможностите за представяне, обработка и съхранение на информацията;

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

На всички , успешно преминали обучението се издава сертификат, удостоверяващ придобитата компетентност.

IV. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Продължителност в часове: 45 учебни часа.