Английски език

classroom-379214_1920ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  • Запознаване с основите на английската граматика и лексика;
  • Постигане на ефективни комуникации на английски език.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ДА ЗНАЯТ:

  • Да комуникират правилно на английски език, чрез усвоената лексика и функционална граматик;
  • Да изразяват мисли, чувства, факти и мнения в писмена и устна форма;

ДА МОГАТ:

  • Да комуникират, изразявайки се гладко и непринудено по теми свързани с всекидневния личен и професионален живот;
  • Успешно да четат и да разбират устни дълги изказвания, дори да не са ясно структурирани;
  • Да разбират дълги и сложни специализирани литературни текстове, както и да долавят стилистични нюанси.
  • Да разбират специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато не са свързани с тяхната професионална област.
  • Да съставят добре структурирани писмени текстове, като ясно изразяват мнението си. Да могат да пишат писма, есета и доклади по различни теми;
  • Прилагат на практика придобитите умения;

.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Входящо ниво се определя с тест. Обучението се провежда на три нива. Всяко едно от нивата приключва с полагане на устен и писмен изпит (тест и/или съчинение по зададена тема), съгласно Европейската езикова рамка и хорариума. Успешно положилите изпит участници получават удостоверение (сертификат) за придобита ключова компетентност.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Продължителност в часове: 300 учебни часа.