Работа с електронни таблици

807759764_origЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • Обучение на безработни и заети лица;
 • Запознаване с основни понятия  в информационните технологии;
 • Запознаване с основите понятия на Excel;
 • Постигане на ефективни таблици в Еxcel.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ДА ЗНАЯТ:

 • Основни понятия за компютърната система;
 • Начини за съхранение на информация и нейното управление;
 • Основните операции в Excel;
 • Работни познания по Excel;
 • Способност за използване на подходящи средства за разнообразно представяне

на информация в Ехсеl;

ДА умеят:

 • Успешно да създават документи в Еxcel;
 • Успешно да създават и организират информация в електронни таблици;
 • Успешно да форматират текст и да извършват основна обработка на информация в електронни таблици;
 • Успешно да изградят таблици, да работят с формули и да представят информацията посредством диаграми;
 • Успешно да прилагат на практика придобитите умения;

ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

На всички, успешно преминали обучението се издава сертификат, изготвен по образец на обучаващата институция, удостоверяващ придобитата компетентност.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Продължителност в часове: 45 учебни часа,

Финален изпит –практическо задание: 3часа