«

»

Jul 13

Скоро се очаква да стартира схема BG051PO001-7.0.07 “Без граници” – Компонент 1 – Фаза 2

books
На 06.07.2012 г. на основание чл.14, ал.5 от ПМС 121/31.05.2007 г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-7.0.07 “Без граници” – Компонент 1 – Фаза 2, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».

С цел постигане на диалог и сътрудничество, коментари по проекта на Насоките за кандидатстване могат да се отправят в срок до 17.30 ч. на 16.07.2012 г. (включително) на електронна поща: m.krumova@mlsp.government.bg