Околна среда

Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.

Актуални обяви
  • BG161PO005/11/1.12/02/25Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв.ж.