«

»

Dec 07

АИКБ Консулт ЕООД успешно приключи Проект „Ново начало“ №: BG05M9OP001-1.003-0162, финансиран от ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020 г.

ЕSFlogo_BG-right

АИКБ Консулт ЕООД приключи успешно

изпълнението на проект “Ново начало”

В рамките на проекта бяха изпълнени всички заложени дейности и индикатори и бяха постигнати следните резултати:

1. Създадени 12 нови работни места в АИКБ КОНСУЛТ ЕООД;
2. Осигурена 12-месечна субсидирана заетост на 12 новонаети лица, от които:
– 4 бр. безработни лица;
– 10 бр. неактивни лица;
– 9 бр. безработни младежи до 29 г. включително;
– 5 бр. безработни над 29 години.
3. Назначени на трудов договор 14 безработни лица за общ период от 12 месеца при условията на субсидирана заетост.
4. Осигурена заетост (не субсидирана) на 75% (общо 9) от включените в проекта лица.

    

IMG_8654